Khai giảng khoá Đào tạo Monozukuri – Phương thức sản xuất tinh gọn tháng 3/2017

Khai giảng khoá Đào tạo Monozukuri – Phương thức sản xuất tinh gọn tháng 3/2017

Tiến sĩ Nguyên Danh Nguyên chia sẻ về Tổng quan về hệ thống sản xuất của Toyota

10

Bài Viết Liên Quan